June 16, 2021

Доцент Карамфилов, да започнем първо с това – какво означава постковид синдром?- Това означава продъл-жаване на оплакванията на пациентите, които са п р еж и в ел и о с т р а ков и д и нф е к ц и я . По п ри н ц и п преболедуването от ковид в болшинството от случа-ите е в рамките на 15 – 20 дни. След острата фаза и възстановителните процеси клиничната симптоматика в рамките на 20 дни се реду-цира и пациентът се счита за излекуван. Когато обаче тези оплаквания продължат и след 20-ия ден от страна на органи и системи, които са засегнати от коронавируса, тогава говорим за посткови-ден синдром. О т ч и с т о д и д а к т и ч н а гледна точка има два типа постковиден синдром. Еди-ният е ранен, който протича в рамките на няколко сед-мици до месец след пребо-ледуване от ковид. Другият е къс ен, хр онифицира щ постковиден синдром, кога-то промените по органите са значими и са свързани с ре-дукция на функционалния капацитет, със засягане на функциите на тези органи. И това като правило е тежък постковиден синдром при пациенти, които са изкара-ли един по-остър вирусен момент.Най-често засегнатите органи от постковиден синдром са мозък, сърце, бял дроб и бъбрециКой е най-сериозният по с тковид синдр ом и в какво се изразява?- В зависимост от мястото, на което се засягат органи-те, може да има различни фази на тежест. Най-теж-кият е този, който е свър-зан със силно засягане на дих ателнат а сис тема, на сърдечносъдовата система, на отделителната система. Тоест, когато функционал-но активната тъкан, която в конкр е тния сл у ча й з а б елия дро б е свързана с осъществяване на дихател-ната функция, е заменена от съединителна тъкан, която е нефункционално активна, тогава се развива дихателна недостатъчност. В зависи-мост от тежестта на проме-ните във всеки един орган и система има и различ-на степен на постковиден синдром. Всички ние сме различни. Имаме различен пол, различна възраст, раз-лични придружаващи за-болявания, различно общо състояние, затова няма една най-тежка форма. За всички нас най-тежката форма е свързана със засягане на някой орган или система.В детайли, ако трябва да влезем, най-често засегна-тите органи от постковиден син др ом тов а с а мо зък, сърце, бял дроб, бъбреци. Това са и органите, които с а най-б ог ати на р ецеп-тора, посредством който ковидът влиза в тялото и осъществява своите небла-гоприятни ефекти. Те са по три направления. Механи-змите, по които се нарушава функционирането на орга-ните, са свързани с директен цитотоксичен ефект, тоест директна увреда на клетката от вируса. На втори план стоят слож-ните имунологични меха-низми, които активират наличието на коронавирус в кръвта. И на трети план сто-ят тромботичните усложне-ния, тъй като коронавиру-сът засяга ендотелните клет-ки и смущава циркулацията, смущава кръвоснабдяване-то на органите посредством запушване на най-малките съдове, през които преми-нава кръвта. И това сложно взаимодействие между тези три преплитащи се механи-зми полага основите на не-благоприятните ефекти на коронавируса върху нашето тяло и определя съответни-те клинични оплаквания. От страна на нервната система най-често имаме състояния, които са свързани с тревож-ност, с депресия. Нередки са и моментите, когато имаме трайна загуба на вкус или мирис, има доста такива случаи. От страна на сърдечносъ-довата система има много често перикардити, тоест възпаление на околосърдеч-ната обвивка, с акумулирана течност, което затруднява сърцето и правилното му функциониране. Нерядко виж даме и миокарди ти, тоест възпаления, свърза-ни със сърдечния мускул, които понякога протичат доста драматично, със сил-но отслабване на помпената функция, реализиране на сърдечна недостатъчност. И миокардните инфаркти, които се получават вслед-ствие на ковид в рамките на острия процес, а и след това. Наблюдаваме и ритъмно-проводни нарушения, доста често пациентите след пре-каран ковид съобщават за прескачане, за сърцебиене, за екстрасистоли