June 30, 2021


6БГ БЕН 11 юни 2021 г.Брой 12 (452), Година XVIIIБГ БЕН Над половината от пъл-ноле тно то нас еление на Великобритания вече е на-пълно ваксинирано срещу коронавирус. Програмата за ваксинация на Острова пр одължав а с б е зпр еце-дентно темпо и мащаб. По-настоящем здравните служ-би в Обединеното кралство са приложили общо над 66 180 731 ваксини, а над 27 милиона души вече са полу-чили двете си дози (51,2%), осигурявайки им възможно най-силната защита срещу COVID -19 от втора доза.Б ри т а н с к и я т п р е м и е р Борис Джонсън също по-лучи своята втора доза от ваксината срещу Covid-19. Това съобщи самият той във фейс бук с траницата с и . П р е м и е р ът п ри з ов а всички, които бъдат пока-нени, да се ваксинират и да вземат своите дози, да се отзоват.Над 40 милиона души в Обединеното кралство са получили първа дозаНай-новите данни за ре-ализацията на програмата за ваксинация показва, че на д 40 ми лиона д у ши в Обединеното кралство са получили първата си доза ваксина срещу коронави-рус (COVID-19), което още веднъж доказва, че програ-мата за имунизиране про-дължава с изключително бързи темпове. Основната цел е до края на месец юли да бъдат изцяло имунизира-ни срещу коронавирус всич-ки пълнолетни граждани на Великобритания.Скорошно проучване на Public Health England ( PHE ) показва, че поставянето на две дози от ваксините срещу COVID-19 има ви-сока ефективнос т срещ у варианта B.1.617.2 (Delta), и ден тифицир а н з а пър-ви път в Индия. Ефектив-ността на ваксината срещу симптоматично заболяване от индийския в ариант е сходна като при тази срещу британския щам.Правителството изпъл-ни целта си да предложи ваксина на най-уязвимите до 15 април и продължава да предлага първа доза на всички възрастни до края на юли. Отскоро NHS England разшири предложението си за ваксиниране на всички, които са над 30 години.„Удивително постижение е да се доставят над 40 милиона първи дози само за 6 месеца. Във всичките 4 краища на Обединеното кралство се увеличават же-лаещите да се ваксинират и да защитят себе си и хо-рата около тях. Изглежда, че с всеки ден преминаваме още един важен етап по пътя към възстановява-не. Над три четвърти от възрастните са получили първа доза и над половина-та от възрастните вече са ваксинирани с животоспа-сяващата втора доза“, под-черта здравният министър на Великобритания Мат Ханкок.Той приветства направе-ното до момента от служи-телите на NHS, но припом-ни, че цялата работа все още не е свършена.„Трябва да насърчавам всички, които отговарят на условията, да се присъеди-нят към милионите, които имат възможно най-пълна-та защита от този вирус, к ато си вземат дозите, когато му дойде времето“, каза още Ханкок.За да се г арантира, че х о р а т а и м а т в ъ з м ож н о най-силната защита сре-щу COVID-19, времето за втория прием на ваксината беше съкратено от 12 на 8 седмици за хоратаот деветте приоритетни групи.„Ваксините са нашият сигурен изход от тази пан-демия, като правителство-то на Обединеното крал-ство подкреп я вс як а от нациите, за да гарантира, че обществеността ще бъде ваксинирана възможно най-бързо. Призовавам всички да вземат своята ваксина, веднага щом отговарят на условията. Данните от реалното проучване на PHE пок а зват, че ваксините вече оказват значително въздействие в Обединеното кралство, намалявайки хос-питализациите и смъртни-те случаи, спасявайки над 13 200 живота и предотвра-тявайки 39 700 хоспитали-зации в Англия“, подчерта държавният секретар на Северна Ирландия Брандън Луис.Одобрените ваксини се предлагат в хиляди центро-ве на NHS от общопракти-куващи лекари и в аптеки. Около 98% от хората живеят в рамките на 10 мили от центъра за ваксинация в Англия, като имунизации се провеждат и на места като джамии, читалища и футболни стадиони