June 30, 2021


С него ще се предотвратят случаи на модерно робство и злоупотреби.
Правителството на Ве-ликобритания създава нов мощен орган, който ще за-щитава правата на работниците и ще се бори с така нареченото модерно роб-ство. Чрез него ще бъдат пресечени всякакви опити за злоупотреба на работното място, включително неизплащане на заплати. Министърът на бизнеса Пол Скъли е категоричен, че ще се предприемат сериозни действия срещу големи фирми, които си затварят очите за злоупотреби с работници. Предвидени са и големи санкции, които могат да достигнат до 20 000 паунда. Новият орган ще концен-трира на едно гише прилага-нето на сигнали за модерно робство и налагане то на минимална заплата, а това ще гарантира, че потърпев-шите служители ще имат информация точно къде да се обърнат за помощ за защита на правата им. Дават се и правомощия, с които ще се гарантира, че уязвимите работници получават заплатите си за отпуск и за болест, на които имат право – без да се налага да преминават през продължителен процес на съда по заетостта. Освен това новата структура, ко-ято ще обедини под една шапка съществуващите в момента, ще гарантира, че фирмите, които нарушават правилата, няма как да се укрият. Органът ще подкрепя биз-неса да постъпва правилно към своите служители, като предоставя насоки относно техните задължения към персона ла. Това, от своя страна, ще създаде сигур-ност за коректния бизнес, тъй като той няма да бъде подкопан от недо брос ъ-вестни конкурентни рабо-тодатели, които не плащат или се отнасят некоректно с работниците си.„Това правителство беше абсолютно наясно, че ще направим всичко възможно, за да защитим и подобрим правата на работниците. По-голямата част от биз-неса искат да постъпват както трябва към персона-ла си, но има малцинство, което, изглежда, смята, че законът не се прилага за тях. Експлоататорски-те практики като съвре-менното робство нямат място в обществото. Този нов надзорен орган на ра-ботниците ще ни помогне да предприемем мерки сре-щу всякакви злоупотреби с правата на работниците и да предприемем действия срещу компании, които си затварят очите за злоупо-треби в техните вериги за доставки“, каза министър Пол Скъли. Правителството ще про-у ч и и въ з мож н о с т т а з а предприемане на допъл-нителни мерки, които да бъдат насочени конкретно към злоу по т р е би в с ек-тора на пр оизв одс тв ото на облекло след доклади з а сериозни пр о блеми в индустрията. Предвижда се създаването на админи-стративна длъжност, която да има правомощията да разследва веригите в облас-тта на търговията с дрехи. Обмисля се и разширяване на схемата за лицензиране, която в момента обхваща работодателите в селскосто-панския сектор. Съгласно с хемата, предприятията, които осигуряват работни-ци за селското стопанство, и веригите за доставки на пресни продукти, трябва да кандидатстват за лиценз за работа в секторите и подле-жат на инспекции, за да се гарантира, че отговарят на изискванията на закона за заетост.Ако поведението на тър-говските марки не се подо-бри, правителството пре-дупреди, че може да въведе по-строги мерки, включи-телно з абра ни з а с токи, произведени във фабрики, където работниците не са заплатени