June 11, 2023

В България продължава тенденцията за увеличаване на относителния дял на домакинствата без деца под 16-годишна възраст, които към 7 септември 2021 г. вече са 78.0%. Едва 630 386 семейства са с деца под 16 години, което е със 72 938 по-малко спрямо 2011 г. В 62.3% от тях имат само по едно дете в тази възрастова група.

Над 80% от домакинствата в областите Видин, Габрово, Монтана и Смолян са без деца под 16 години. Най-малък е делът им в областите Благоевград – 74.5%, Сливен – 75.4%, и Бургас – 75.9%.

Намалява и раждаемостта. През миналата година са регистрирани 56 917 родени деца. Новородените са 56 596, което е с 3.5% по-малко от предходните години.

Децата в България са 17,1% от населението

В страната живеят 1 099 696 деца на възраст до 17 години, което е 17.1%, показват данните на Националния статистически институт към 31.12.2022 година. Децата до 15-годишна възраст са 913 419, или 14.2% от общия брой на населението. Младите хора на възраст от 15 до 17 години включително са 186 277, или 2.9%.

Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен – 18.9%, Ямбол – 15.2%, и Бургас – 15.1%. Общо в 18 области този дял е под общия за страната, като най-нисък е в областите Смолян – 10.8%, Видин – 11.5%, и Габрово – 11.8%. Относителният дял на лицата 15-17 години е най-висок в областите София (столица) – 18.3%, Пловдив – 9.6%, Варна – 6.9%, и Бургас – 6.7%, а най-нисък е в областите Видин – 1.1%, Смолян – 1.3%, Силистра и Габрово – по 1.4%.

Коефициентът на обща раждаемост през 2022 г. е 8.8‰

През миналата година в страната са се родили повече момчета, като те са били 28 923. Момичетата са били с 1250 по-малко и общият им брой е 27 673, т.е. на 1000 момчета се падат 957 момичета.

В градовете и селата живородени са съответно 41 986 и 14 610 деца, а коефициентът на раждаемост е 8.8‰ в градовете и 8.5‰ в селата.

В регионален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен – 12.2‰, София (столица) – 10.0‰, и Пловдив – 9.7‰. В двадесет области раждаемостта е по-ниска от средната за страната, като най-ниски стойности се наблюдават в областите Смолян – 5.1‰, Видин – 6.8‰, и Перник – 6.9‰.

Намалява броят на жените във фертилна възраст

Броят на жените във фертилна възраст (15-49 навършени години) оказва съществено влияние върху равнището на раждаемостта и определя характера на възпроизводството на населението. Те са 1 278 412, като спрямо предходната година намалява с 8185, а спрямо 2011 г. – с 372 063, според данните към 31.12.2022 година.

Броят на децата, родени от майки под 18 години, намалява от 3015 през 2021 г. на 2871 през 2022 г. Родените от жени на възраст 40 и повече навършени години нарастват от 2278 през 2021 г. на 2410 през 2022 година.

Половината от ражданията през 2022 г. (49.4%) са първи за майката, 36.9% – втори, а 13.3% – трети и от по-висока поредност. Средната възраст на майките с първо дете е 27.6 години. В регионален аспект средната възраст при раждане на първо дете варира от 22.5 години за област Сливен до 30.7 години за област София (столица).

През миналата година се увеличават и извънбрачните деца, като те са били 34 141, или 60.0% от всички раждания. Относителният дял на извънбрачните раждания в селата (65.6%) е по-висок, отколкото в градовете (58.0%). За 80.2% от извънбрачните раждания има данни за бащата, което означава, че тези деца най-вероятно се отглеждат в семейна среда от родители, живеещи в съжителство без брак.

С 607 по-малко са юридическите бракове, като през миналата година те са били 26 013. Близо три четвърти от всички регистрирани бракове (18 976) са сред населението в градовете. Средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените през 2022 г. е съответно 33.0 и 30.1 години.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!