Женена или свободна двойка? Ето как ви третират британските закони в двата случая

   

13.07.2017 г.

 

 

За последните 10 години, броят на двойките във Великобритания, при които партньорите съжителстват, без да са женени се е утроил. В България тенденцията е сходна и този брой се е удвоил за същия период.

И така, наистина ли е по-лесно да живеем като свободна отколкото като обвързана (женена) двойка?

Посочените по-долу правила се прилагат, ако живеете във Великобритания, независимо дали бракът е сключен в България, Великобритания или друга държава от света.

 

Пари

 

Съвместно съжителство

◊ Ако имате отделни банкови сметки с вашия партньор и нещо се случи с единия от вас, нямате право на достъп до банковата сметка на другия.

◊ Ако имате обща банкова сметка (joint account), и двамата имате достъп до нея, независимо от това кой внася пари в нея, при прекратяване на взаимоотношенията ви, парите продължават да са общи, но ако не сте използвали сметката (не сте внасяли пари в нея), е трудно да предявявате претенции върху парите. Ако нещо се случи с единия от партньорите, другият продължава да има неограничен достъп до сметката.

◊ Ако се разделите и имате обща банкова сметка, е добре да я затворите, за да избегнете възможността партньорът ви да има достъп до вашите пари или да трупа дългове, които ще бъдат и ваша отговорност.

 

Брак

◊Ако женена двойка притежава обща банкова сметка, парите са собственост и на двамата партньори, независимо кой основнo ги е внасял.

◊ Ако единият партньор почине, сумата в банковата сметка автоматично става собственост на живия партньор.

◊Дълговете и овърдрафтите по общата банкова сметка са отговорност и на двамата партньори.

◊ Ако всеки от партньорите има собствена банкова сметка и нещо се случи с единия, банките по принцип позволяват на другия да има достъп до парите, но сумата трябва да е малка.

◊ Ако се разделите с вашия партньор и имате обща банкова сметка, е добре да я затворите, за да не може той да има достъп до вашите пари или да трупа дългове на ваш гръб.

 

Деца

 

Съвместно съжителство

◊ Бащата на детето не придобива автоматично родителски права при раждане на дете, но може да ги придобие по няколко начина: да се регистрира наред с майката, да сключи договор за родителски права с нея, да получи решение на съда за придобиване на родителски права, да стане настойник на детето (което става само ако майката почине) или да се ожени за майката на детето.

◊ Майката може да избере кой да бъде настойник на детето след смъртта й. Същото се отнася и за бащата, но само в случай, че той има родителски права над детето.

 

Брак

◊ Бащата на детето автоматично придобива родителски права, наред с майката.

◊ Всеки един от родителите може да избере настойник на детето, който да поеме грижата за него в случай, че и двамата родители починат.

 

И в двата случая

◊ При раздяла, можете да се споразумеете по извънсъдебен път с партньора си относно това кой ще се грижи за детето и кога ще го вижда. Ако това не е възможно, и двамата родители имат правото да предявят претенции за контакт с детето пред съда.

◊ И двамата родители са отговорни за финансовата издръжка на детето, независимо от това дали имат родителски права над него или не. Ако отказват да осигуряват средства за детето си, и двамата родители могат да бъдат задължени от Child Maintenance Service да го направят.

◊ Всяка една двойка може да кандидатства за осиновяване на дете, независимо дали партньорите в нея са женени или не.

◊ Независимо от типа двойка, децата имат право да наследяват имущество и пари от родителите си, както и от семействата на родителите си, независимо от това дали даден родител има родителски права над детето.

 

Жилищни въпроси

 

Ако партньорите са наематели в жилището, в което живеят

 

Съвместно съжителство

◊ Ако само единият от партньорите фигурира в договора за наем и той помоли другия да напусне, по принцип другият партньор няма право да остане, но има изключения от това правило.

◊ Ако фигуриращият в договора партньор упражнява домашно насилие над другия, съдът може да го накара да напусне жилището.

◊ Ако нефигуриращият в договора партньор подаде молба до съда, в която да иска да остане в жилището и посочи основателни причини за това, съдът може да издаде заповед за временно оставане.

◊ Съдът има право да прехвърли договора за наем на името на нефигуриращия в него партньор при горните обстоятелства.

◊ Ако фигуриращият в договора партньор почине, другият може да остане в жилището.

◊ В повечето социални жилища се изисква и двамата партньори да бъдат включени в договора за наем.

 

Брак

◊ И двамата партньори имат правото да живеят в общото жилище и няма значение на чие име е договорът за наем. Това правило се прилага, освен ако съдът не е издал заповед, в която да е определил друго – например, в случай на раздяла или развод.

◊ Ако при раздяла двамата партньори се споразумеят кой ще остане в жилището, те могат да помолят хазяина да прехвърли договора за наем на името на оставащия партньор.

◊ Ако и двамата партньори фигурират в договора за наем, при раздяла имат правото да помолят хазяина да премахне името на единия от договора за наем.

◊ В случай на развод, правото за оставане в общото жилище под наем се определя от съда. Съдът има право да прехвърли договора на името на който и да е от двамата партньори, ако договорът е общ или пък е само на името на единия.

◊ Ако не се развеждате, а само неформално се разделяте, съдът може да прехвърли договора за наем на името на другия, единствено ако двойката има деца и се съдът реши, че трансферът е в интерес на децата.

◊ Ако искате съдът да прехвърли договора за наем на ваше име, трябва да го помолите за това в молбата за развод, защото ако той не реши този въпрос като част от бракоразводното дело, впоследствие няма право да се меси при възникване на подобен спор.

 

Ако партньорите са собственици на жилището, в което живеят

 

Съвместно съжителство

Жилището може да е собственост само на единия от партньорите или и на двамата.

◊ Ако вие сте единственият собственик на жилището, по принцип имате право да останете в него, но вашият партньор може да предяви претенции в случай, че имате деца. Той може да помоли съда да прехвърли имота на негово име. Съдът ще го направи, единствено ако реши, че е в интерес на децата, но само за определен период от време – например, докато най-малкото дете навърши 18 години.

◊ Ако двамата партньори заедно притежават жилището, те имат равни права да останат в него. В случай, че имате деца, при раздяла, имате правото да помолите съда да прехвърли имота на ваше име. Съдът ще го направи единствено при горните обстоятелства.

◊ В случай че нямате деца и вашият партньор е единственият собственик на жилището, единственият начин да предявите претенции към жилището е, ако докажете, че сте допринесли достатъчно за него. Ако успеете да докажете това, съдът може да отсъди, че имате право да живеете в жилището или че имате право на дял от него, когато то бъде продадено или в краен случай, да издаде заповед, че партньорът ви трябва да го напусне.

◊ Във всички случаи, имате право да подадете молба до съда за издаване на заповед за обитаване на жилището (occupation order), която ви позволява временно да останете в него. Ако сте напуснали жилището, тази заповед ви дава правото временно да се завърнете в него.

 

Брак

◊ И двамата партньори имат правото да останат в семейното жилище, независимо кой го е купил или е взел ипотека за него, освен ако съдът не вземе друго решение при бракоразводно дело.

◊ Ако при бракоразводно дело едната страна поиска съдът да реши кой има правото да остане в жилището в дългосрочен план, той е длъжен да вземе решение. Съдът има правото да прехвърли собствеността на името на единия от партньорите, независимо чия собственост първоначално е било жилището. Ако обаче официален развод между партньорите няма, а те просто са решили да се разделят неформално, съдът има право да прехвърля собствеността на жилището, единствено ако двойката има деца и бъде счетено, че това е в интерес на децата.

◊ Ако вие сте единственият собственик на жилището или съсобственик, партньорът ви няма право да го продава без ваше съгласие.

◊ Ако вашият партньор е единственият собственик на жилището, трябва да докажете, че сте допринасяли достатъчно за домакинството, за да можете да предотвратите продажбата на жилището или да останете в него, ако бъде продадено. Имате право да се опитате да предотвратите продажбата на семейното жилище, независимо дали в момента живеете в него или не.

 

Дългове

 

И в двата случая

◊ Всеки партньор е еднолично отговорен за дълговете, които са изцяло на негово име.

◊ Ако дължите общински данък (council tax), и двамата партньори са отговорни за този дълг, независимо кой реално плаща сметката за общински данък.

◊ Ако партньорът ви дължи пари, за вземането на които вие сте били гарант, вие също сте отговорен за този дълг.

◊ Ако партньорът ви е имал дългове преди да сте се оженили в случай на брак или преди да започнете да живеете заедно в случай на съвместно съжителство, вие не сте отговорни за тях.

 

Издръжка

 

Съвместно съжителство

◊ Никой от партньорите не е длъжен да осигурява средства за издръжката на другия.

 

Брак

◊ Всеки от партньорите има правното задължение да подкрепя финансово другия.

◊ Ако вашият партньор отказва да ви подкрепя финансово и живеете заедно, можете да подадете молба в съда за издаване на заповед, с която съдът да го задължи да ви издържа.

◊ Възможно е бившият ви съпруг/съпруга да трябва да продължи да ви издържа дори и след развод, ако преди сватбата сте сключили договор за това или ако има решение на съда.

◊ Преди да сключите брак, имате право да сключите предбрачно споразумение, в което и двамата партньори да декларират, че не са длъжни да издържат другия финансово по време на брака и в случай на развод.

 

Наследяване на пари и имущество между партньорите

 

Съвместно съжителство

◊ Ако единият партньор почине, без да остави завещание, живият партньор не наследява автоматично нищо, освен ако двамата не притежават общо жилище.

◊ Съответно, за да може живият партньор да наследи нещо, преди смъртта си, другият трябва да е написал завещание.

◊ Ако завещанието не оставя достатъчно средства за издръжка на живия партньор, той може да предяви иск в съда и да иска допълнителни средства от наследството на починалия, ако той има такива.

◊ Ако наследите пари или имоти от починалия си партньор, те ще бъдат обложени с данък върху наследството. Наследството при женени двойки не се облага с този данък.

 

Брак

◊ Ако починалият ви партньор е оставил завещание, вие наследявате частта от неговите пари и имоти, които той е определил в завещанието.

◊ Ако починалият партньор не остави завещание, другият наследява цялото му имущество и пари.

 

Домашно насилие

 

И в двата случая

◊ Имате право да се обърнете към съда в случай на домашно насилие с цел да защитите вас и децата си от вашия партньор.

◊ Съдът може да издаде заповед партньорът ви да напусне общото ви жилище, независимо дали между двамата партньори има сключен брак или те просто съжителстват.

◊ Ако партньорът ви не се подчини на заповедта, той може да бъде арестуван.

 

Раздяла

 

Съвместно съжителство

◊ Раздялата става по извънсъдебен ред.

◊ Съдът може да се намеси единствено ако става въпрос за това да се определи кой да се грижи за децата.

 

Брак

◊ Една женена двойка може да се раздели по неформален път, но за прекратяване на брака е нужно да се подаде молба в съда.

◊ И двамата партньори имат правото да останат в общото жилище, докато няма официален развод или докато съдът не издаде заповед на единия да напусне жилището.

 

Данъци

 

И в двата случая

◊ Двамата партньори биват облагани с данъци отделно. Всеки един от тях може да използва необлагаемия минимум от £11 500 на година при определяне на данъците му.

 

Помощи и Tax Credits

 

И в двата случая

◊ Ако кандидатствате за помощи или tax credits, които се определят от доходите ви (Income Support, Income-related Employment and Support Allowance, Income-base Jobseeker’s Allowance или Working Tax Credit), доходите на партньора ви се вземат предвид и кандидатурата ви за тях е обща.

 

Студентски заеми (student loans) и студентски субсидии (student grants)

 

И в двата случая

◊ Ако вие сте студент, доходите на вашия партньор се вземат предвид, когато Student Loans Company решава дали имате право на студентска субсидия (student grant). Това правило не се прилага единствено ако вие сте изцяло финансово зависим от вашия партньор.

◊ Има два вида студентски заеми (student loans) – заем за такса за обучение (tuition fee loan) и заем за издръжка (maintenance loan). Имате право на заем за таксата за обучение, независимо от доходите на вашия партньор. При определянето на заема за издръжка се вземат предвид доходите на вашия партньор, като имате право на 75% от максималния заем за издръжка, независимо от доходите на вашия партньор, а дали ще получите останалите 25% зависи от неговите доходи.

 

Източник: www.citizensadvice.org.uk

 

_________________________________

#съвместно съжителство #брак #женитба #Великобритания #законодателство #раздяла #развод #семейни отношения


Четете последния брой онлайн


АРХИВ

    

Къде можете да намерите вестника

Вашият пощ. код:  

£1.2 милиона дадени по ненужни съдебни д...


Деменцията се превръща в новия страшен б...


Закупуването на имот по схемата buy-to-l...


Един на седем британци още отсега се е з...


15-те дисциплини в UK, след завършването...


Безмилостен юли за британския паунд в Ев...


Летният хаос в British Airways удари без...


Изтормозеният от Брекзит британски парла...


Британското небе е стигнало крайния си к...


NHS ще реже финансирането на алтернативн...


Ако се колебаете между 2 оферти за полет...


Вече е официално – още 2 години отворени...


Резултатът от втория тур преговори по Бр...


Край от догодина на допълнителните такси...


NHS е все още здравна система Номер 1 ср...


EasyJet избра Австрия като спасение на б...


Как Newcastle University позорно плонжир...


Великобритания няма как да се разкачи от...


Публичният сектор в UK – най-недоволен о...


Тези са 10-те британски индустрии, които...


Перфектната снимка-резюме на подготвенос...


За първи път от 2012 насам – 4% отлив на...


Вече няма да сме „Ladies and gentlemen”,...


Нов доклад: В UK не трябвало да се насър...


Опонентите на твърдия Брекзит в парламен...


Офертата на Тереза Мей за гражданите на ...


Отделете 10 минути, за да проверите дали...


Шефът на Ryanair: През 2019 двете опции ...


Женена или свободна двойка? Ето как ви т...


Тръмп продължава да рисува евтини миражи...


Ако се опитват да ви принуждават да си с...


Открий своя балкански съсед в квартала !...


Доколко здравословни са някои здравослов...


Три четвърти от британските студенти ник...


Лесни за получаване и с високи скрити ли...


Най-често късани на теста по английски н...


В тези райони на Лондон можете да си нае...


Трите досегашни стълба на британското вл...


Bank of England затяга условията за отпу...


„Щом мирише добре, значи е окей” – за ня...


21 странни навика, които придобих след к...


Кривата на одобрението на Тереза Мей: от...


Докъде я докара Великобритания преди Бре...


Все по-липсващите медицински сестри са н...


Защо Тереза Мей не среща съпротива за Бр...


Най-желаните UK университети за учебната...


От следващото лято гласят пълна защита и...


Забравете за политиката на austerity, то...


Лондонската полиция ще трябва да плаща д...


Нов британски евродепутат зае мястото си...


Тереза Мей продължава да си играе на кри...


„Военната гордост на Британия”? Не - едн...


Горещ летен ден, британска дюнерджийница...


UK е на ръба на най-големия срив на цени...


От 2018 планират въвеждане на „дигитална...


Почти половината в UK висококвалифициран...


Андреа Ледсъм призова журналистите от BB...


Туризъм в Монглия: 5 държави, където кур...


Кой, кога и как - пълен преглед на права...


Ако имате полет с British Airways между ...


Срещали ли сте из Лондон тези стълбове?...


Нов текущ гаф на HMRC: Плащате депозит з...


От м. май Ryanair опъва нервите на пасаж...


Квартирни агенции в Лондон започнаха да ...


Перфектната ви кредитна история не винаг...


„Досега само един британец се пробва при...


За няколко месеца британската икономика ...


Населението на Великобритания нараства с...


Оргията на британския потребител продълж...


2 нови препятствия пред Брекзит - от Кам...


Днешният британски работодател е по-осво...


5 твърдения на британските работодатели,...


Британският бизнес започна още отсега да...


Осемте най-често задавани въпроси за Вел...


7 малки мистерии на лондонското метро...


Надува се кредитен балон и на пазара на ...


ЕС ще отнема след Брекзит статута на Лон...


От десетте най-лоши летища в света - 3 б...


Те честно ни забавляваха на изборите на ...


След изборите на 8-и юни, пак дойдоха на...


Новите изисквания в UK за започване или ...


Митовете за парите, набивани десетилетия...


Животът, уви, така се стече напоследък, ...


Не звънете с мобилен телефон около изост...


Британската имотна федерация порица кул...


Преди 44 г., когато Великобритания беше ...


Защо Великобритания е толкова враждебна ...


Ура, роумингът отпада, но ... не съвсем...


Посредствената британска икономика, хван...


Една по-различна картинка на съблазнител...


Английският футбол и идещият му червен к...


Съдът пресече една нечестна практика спр...


Dust in the Wind: Поседнете върху тези 4...


NHS - най-спешният пациент на британскот...


Нова статистика: Със своите платени данъ...


След Брекзит, вероятният производител на...


Замразените от години работни зaплати в ...


Класация на влиятелността на британските...


Да ви разкажем за кривата математика, по...


Ofcom: От есента вече ще можем да късаме...


Ако ще отглеждате дете в UK - бягайте от...


Карта на най-мръсните и бактериални точк...


Тази е общината в UK с най-лошо съотноше...


Вземането на дизелов автомобил на лизинг...


Нямате интернет вкъщи, а техникът идва ч...


Доклад: Новият имиграционен режим в UK м...


Сегашните времена в UK дават една нова в...


Да си преговорим някои наши права като п...


Нашият проблемен съсед и законът...


Когато се нанасяте в нов район в UK, про...


Все повече британски банки дискриминират...


Ако тръгнат да ви гонят от частна кварти...


12 любопитни факта за известната черна в...


Пореден гаф на HMRC може да се отрази на...


Великобритания никога няма да построи до...


Европейската комисия още отсега огранича...


Когато влезете в заведение, пригответе с...


Ако бизнесът ви започва с пощенски код „...


Испанските курорти пропищяха от един нов...


Не бързайте да плащате всяка глоба за па...


6 полезни трика за живота ви във Великоб...


Ние ги обичаме, те не ги обичат: 6 любим...


Каква трябва да е „възпитаната” дистанци...


Кои са местата в Лондон с най-добро и с ...


Хазяите измислиха нов начин за доене на ...


Искате поне малко по-достъпно жилище? Не...


11 образа в британското съзнание, за кои...


Защо цената на самолетените билети скача...


11 английски думи от ежедневието, които ...


10 от най-странните неща, случили се в Л...


Странната британска увереност да се харч...


Британските супермаркети и до днес са пъ...


Нещо липсва от картината на растящата тр...


Сред нас броди една нова порода британки...


eBay се напълни с измами, тези 7 са най-...


Как Брекзит ще промени пазара на храната...


5 любими „пълнозърнести” продукта в UK -...


Хайде на разходка: 10 от най-интересните...


NHS продължава да си затваря очите пред ...


Изчислиха, че UK ще губи по £13 000 на г...


Пазете си зъбите от британските зъболека...


Как Великобритания сама реши да се напъл...


Защо във Великобритания напълняваме неус...


Четири жълти лампички мигат за вашето зд...


Final Bill на живота в UK: £3702 (засега...


Най-известната британска легенда и защо ...


Home Sweet Home: 25 признака, че в тази ...


Седемте най-стари лондонски бизнеса, оце...


Как да постъпите, ако позвъните на полиц...


Ремонт на вашата квартирa: За какво отго...


13 от най-шантавите интериори на британс...


13 думи в английския, които имат съвсем ...


Имало някога едно Обединено кралство ......


В Hackney не можете да се шляете навън, ...


Кои са най-старите и все още функционира...


Как лондонските автобуси станали червени...


Тайните на някои от знаковите сгради на ...


10 зловещи и очарователни експоната, кои...


Да си представим, че Брекзит е развод и ...


Събота вечер и 8 основни типажа британки...


Брекзит в 6 карикатури...


Прехвалената система за социално подпома...


И зададе се по улицата срещу нас британк...


Как да разчитаме номерацията на лондонск...


По един неизвестен факт за крайните спир...


10 фрази от Средновековието, които са по...


Какви мисли се спотайват зад любезната ф...


Десет стопроцентово британски обиди, кои...


Aко линиите на лондонското метро можеха ...


Защо прозорците на някои сгради в Англия...


Българска карта на Лондон...


Агенции за работа с положителни отзиви, ...
 bgben

Метро - Лондон

Интернет скорост

Автомобилен трафик

Конвертор на единици

Слушай БГ радиостанции

Абонамент

Гледай БГ Телевизия

Обяви